Tuesday, September 6, 2016

ผลการประเมินโครงการ


จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ๑๑ คน มีผลการประเมินดังแสดงในตาราง ซึ่งคณะทำงานโครงการฯ ต้องขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับในการจัดทำโครงการ และมีความประทับใจต่อการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในตอนท้ายของกิจกรรมนี้เป็นอย่างยิ่ง

Monday, September 5, 2016

ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการขึ้น โดยมีนายเอนก จีวะรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการรายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาด้วย(More photos)

Friday, July 8, 2016

Learning Resources

 

 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English day camp) ให้แก่นักเรียนมัธยม ๕ และ ๖ จำนวน ๔๐ คนนั้น  นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง สุภาพและเหมาะสม และเพื่อให้มีความเชื่อมั่นในตนเองในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความหมายแล้ว นักเรียนที่เข้าอบรมในฐาน O-NET ยังได้รับการแนะนำให้รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลาเพื่อการเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น app ต่างๆ และเวบไซต์ English e-bookseng24, echoEnglish

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน


ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English day camp)ขึ้น มีนักเรียนมัธยม ๕ และ ๖ เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง สุภาพและเหมาะสม ๒)เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในตนเองในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความหมาย และ ๓) เพื่อให้รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์นนทพร ภูวรัตน์ในการประสานงานและเชื้อเชิญวิทยากรอาสาสมัครจาก Volunteer Teachers Thailand จัดกิจกรรมในฐานต่างๆ เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนตลอดระยะเวลาทั้ง ๓ วัน ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ทั้งด้านความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน (more photo)

Monday, May 23, 2016

กิจกรรมการประชุมกลุ่ม


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มศึกษาความต้องการของคณะครู บุคลากรและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกะปงพิทยาคม อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อหาข้อสรุปในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนต่อไป

Thursday, May 19, 2016

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอน


วิทยาลัยชุมชนพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และ ๒)เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนจำนวน ๑๕ คนขึ้น ในวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกะปงพิทยาคม  อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (More Photo)