Friday, July 8, 2016

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน


ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ (English day camp)ขึ้น มีนักเรียนมัธยม ๕ และ ๖ เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑)เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ใกล้ตัวได้อย่างถูกต้อง สุภาพและเหมาะสม ๒)เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในตนเองในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความหมาย และ ๓) เพื่อให้รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์นนทพร ภูวรัตน์ในการประสานงานและเชื้อเชิญวิทยากรอาสาสมัครจาก Volunteer Teachers Thailand จัดกิจกรรมในฐานต่างๆ เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนตลอดระยะเวลาทั้ง ๓ วัน ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์ทั้งด้านความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน (more photo)

No comments:

Post a Comment