Tuesday, September 6, 2016

ผลการประเมินโครงการ


จากจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน ๑๑ คน มีผลการประเมินดังแสดงในตาราง ซึ่งคณะทำงานโครงการฯ ต้องขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับในการจัดทำโครงการ และมีความประทับใจต่อการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในตอนท้ายของกิจกรรมนี้เป็นอย่างยิ่ง

No comments:

Post a Comment