Monday, September 5, 2016

ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการขึ้น โดยมีนายเอนก จีวะรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการรายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาด้วย(More photos)

No comments:

Post a Comment