Monday, May 23, 2016

กิจกรรมการประชุมกลุ่ม


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มศึกษาความต้องการของคณะครู บุคลากรและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกะปงพิทยาคม อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อหาข้อสรุปในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนต่อไป

No comments:

Post a Comment