Thursday, May 19, 2016

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอน


วิทยาลัยชุมชนพังงาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนกะปงพิทยาคม จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  และ ๒)เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนจำนวน ๑๕ คนขึ้น ในวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกะปงพิทยาคม  อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (More Photo)  

No comments:

Post a Comment